اسارت - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس1392/7/20


امیرخیزی


دفتر : شخم بر ذهن سوخته


ردیف : 12


اسارت
نگاهت بر خیالم می خزد


مانند یک افعی


که بر یک لاشه ی گندیده در مردابِ چشمانِ تو


چنبر می زند


تا سخت در برگیردش


تا سفت...


بر پروازِ او


قفلی  ز آغوشش زند


در خود کشد .....


دستبندِ مهر


زنجیرِ عشق


پابندِ گرمِ عاطفه !


کشتارگاهِ فکر و ذهن و....


شوکتِ اندیشه ام !
لبانت بر لبانم می تراود آتشی سوزان و ویرانگر


تو گویی ....


اژدها در دوزخِ امنِ گناهت آتش افروزد ...


که خاکسترنشین سازد


تمام واژه های شعرِ آزادم ...


کلامم ...


آرمانشهری که در ذهنم


برای کودکانِ سرزمینم


ساختم یک عمر!
تمامی وجودت


یک اسارت بود عشقِ من !


و گرمای تنت ...


آرامبخشِ جسم


در زندانِ بودن بود !
حضورِ دلنشینت ...


در معمّای حیاتِ من ...


تضادِ خواستنها و نکردن !


اصطکاکِ یک شعورِ دایم و


صد عشقِ زیبا بود...


عشقِ جاودانِ من ! 

 www.shereno.com

Pichak go Up