دیدی این شعر و سرودم !؟ - موژان
صفحه اصلی | فهرست کلیه مطالب | تماس با نویسنده | نسخه موبایل | آر اس اس


1391/6/28

امیرخیزی

دفتر : عشق موهوم

ردیف : 11

دیدی این شعر و سرودم !؟من میان دلِ تو خندیدم !

من میانِ حیرت و بهتِ نگاهت  ...

چه  بلند

از تهِ دل ، خندیدم !

دیدی از هیچ برایت....

سخن از عشق سرودم !؟

شعر و افسانه و صد باغِ  تفکر به نگاه ِنگرانت بگشودم !؟

و به یک نقطه از این خانه ی احساس

هزار خط و هزار خاطره چیدم !؟

دیدی ازقطره ی شبنم که به یک برگِ گل آویخت ...

هزار شاپرکِ تشنه به این خونِ دلم را 

- به چه افسون و چه آسان –

به دو جامی که به یک واژه ی زنجیری ،

ز لب ریخته ،

سیراب نمودم !؟

دیدی این شعر و سرودم !؟

دیدی از درد سرودم ؟

دیدی آسان و روان واژه تراوید ز ذهنم 

و به دنیای تو و 

خنجرتیزی که به پشتم زده عشقت ،

چه قاه قاه بلندی زد و خندید !؟

دیدی این دردِ کهنسال که در خاطره و قلبِ زمین 

سنگ تراشید ز اشکم  ؟

دیدی این رازِ دلِ شاعِردرد و سخنِ هجر ! ؟

دیدی از هیچ برایت ...

سخن از درد خودت کردم  و

از عشقِ فرومرده به چشمانِ تو گفتم  !؟

دیدی این دردِ من و دردِ خودت را !؟

دیدی این دردِ جهان من و تو ...

بودنِ  بی  زیستن و زنده بگورِ احساسی ...

که مرا همرهِ تو شعر کند  !؟  

دیدی این هجر !؟

دیدی این شعر ...

که خود ریخت ز دامانِ سرشکم !؟


*****

 این شعر در راستا و  ادامه ی احساسی است که  برای شعر باخت  سرزده  بود !


www.shereno.com

Pichak go Up